Leesbare Algemene Voorwaarden

Hoe gaan we om met deze voorwaarden?

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. De voorwaarden van Rijless zijn daardoor simpel een leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest van deze voorwaarden.

Leesbare Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de lesovereenkomsten van RijLESS.nl, waarbij wij als rijschool de rijlessen, eventueel je theoriecursus verzorgen en je rijexamen aanvragen. En jij de cursist als “de leerling” of “je” wordt omschreven

Wat mag je van RijLESS.nl verwachten?

 • Dat rijles wordt gegeven door rij-instructeurs, die voldoen aan de vereisten van de Wet Rij-onderricht Motorvoertuigen;
 • Het rijexamen wordt aangevraagd, nadat je ons hebt gemachtigd op de website van het CBR met je DigiD en alle kosten van je rijlespakket zijn betaald.
 • Het herexamen wordt aangevraagd als je minimaal de 4 dubbele rijlessen van 100 minuten hebt betaald.
 • Er een verzekering is afgesloten, die minimaal een dekking biedt van EUR 1.3445.450,- tegen aansprakelijkheid van RijLESS.nl jegens de leerling.

Wat verwachten we van jou?

 • Dat je voor je rijles aanwezig bent op de afgesproken tijd en plaats.
 • Ben je een kwartier te laat dan vervalt het recht op een vervangende rijles.
 • Kan je een rijles niet volgen, geef dat dan zo snel mogelijk aan je rij-instructeur door. Doe je dit 48 uur voor aanvang van de rijles, dan kun je kosteloos een nieuwe afspraak maken. Ben je te laat, dan heb je geen recht op een vervangende rijles, ook niet als je ziek bent.
 • Afzeggen van een rijles kan alleen bij je rij-instructeur.
 • Dat je de aanwijzingen van je rij-instructeur tijdens je rijlessen opvolgt.
 • Bij het examen je geldig legitimatiebewijs kan laten zien.
 • Bij het rijexamen in het bezit bent van een geldig theoriecertificaat.
 • Nuchter, niet onder invloed van alcohol of drugs of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden aan de rijlessen of het examen deel te nemen.

Betaling rijlespakket

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de betaling in termijnen van je rijlespakket met een automatische incasso van je bankrekening afgeschreven. Je behoudt het recht om je automatische incasso in te trekken of om een verkeerd geïncasseerd bedrag te laten terugboeken.
 • Na ontvangst van de betaling (eerste termijn van) het les- en het examengeld, zal de eerste rijles plaatsvinden.
 • RijLESS.nl mag tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs verhogen. Je hebt dan het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Als RijLESS.nl na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen betaling heeft ontvangen, worden je rijlessen en theoriecursus stopgezet en mag je geen rijexamen doen.
 • Als je in verzuim blijft het openstaande bedrag te betalen, kan RijLESS.nl je vordering ter incasso uit handen geven. Alle bijkomende kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk zijn dan voor rekening van de leerling.

Rijexamen CBR via RijLESS.nl

 • De kosten van al je rijlessen, theoriecursus en van het rijexamen moeten betaald zijn voor dat we een rijexamen voor je aanvragen.
 • Als het rijexamen geen doorgang vindt omdat je niet of te laat op het rijexamen verschijnt of je geen geldig legitimatie of theoriecertificaat hebt, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw rijexamen voor rekening van de leerling. Je kan in dit geval ook geen beroep doen op een gratis herexamen.
 • Alle rijexamens zijn exclusief CBR faalangst- of BNOR toeslag.
 • Het herexamen is gratis als er voor het herexamen minimaal 8 lessen worden gekocht en je alle lessen van je voorafgaande pakket hebt gereden;
 • Acties en/of kortingen zijn niet van toepassing op de rijlessen voor je herexamen
 • De geldigheid van het gratis herexamen is tot 1 jaar na de proefrijles en je de machtiging voor het rijexamen bij het CBR voor RijLESS.nl niet intrekt;
 • RijLESS.nl zal op verzoek van de leerling een nieuw rijexamen aanvragen en de kosten voor haar rekening nemen als het examen niet kan doorgaan omdat:
 • Een familielid t/m de de 2e graad van de leerling of de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaatsvindt op de dag van het rijexamen zelf;
 • Er geen leswagen tijdens het rijexamen aanwezig kan zijn;
 • De leswagen door het CBR wordt afgekeurd.

Ontbinden lesovereenkomst RijLESS.nl

 • De lesovereenkomst die je hebt ondertekend wordt door RijLESS.nl als bindend ervaren, tenzij je binnen 14 dagen na ondertekening per brief of e-mail ontbindt.
 • De lesovereenkomst kan door zowel de leerling als RijLESS.nl worden ontbonden met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Bij vooruitbetaling van je lesgeld, zal RijLESS.nl het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen, theoriecursus en het door haar aan het CBR betaalde examengeld terugbetalen.
 • RijLESS.nl kan de overeenkomst ook ontbinden als er om zodanige dringende redenen geen rijles gegeven kan worden. In dat geval zal RijLESS.nl niet genoten lesgelden terugbetalen.

Vrijwaring

 • RijLESS.nl vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- en overrijden en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden. Voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, drugs, geneesmiddelen die de rijbevoegdheid kunnen beïnvloeden, zijn van deze vrijwaring uitgezonderd.
 • Als je als leerling een rijles volgt ondanks dat je een bij rechterlijke uitspraak de rijbevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen en/of je rijbewijs is ingevorderd en de bij het sluiten van de lesovereenkomst gedane opgave dus onjuist is, vrijwaart de leerling RijLESS.nl volledig voor de gevolgen hiervan. De leerling zal eventuele ter zake opgelegde boetes geheel vergoeden, als ook alle andere financiële consequenties geheel voor zijn/haar rekening nemen.
Vanaf morgen? Dat kan!
Plan je gratis proefrijles

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

088-0042300 ma t/m vrij 09:00-17:00
088-0042300 ma t/m vrij 09:00-17:00
Via WhatsApp06 83 80 51 11Stuur een e-mailAntwoord in 2 uurVia FacebookAntwoord in 1 uur
AdresBoompjes 40
3011XB Rotterdam